PRIVĀTUMA POLITIKA

1. IEVADS

Biedrība “Handbola klubs Ogre” fizisku personu datu aizsardzības politika, turpmāk tekstā – “Privātuma politika”, izskaidro kādiem nolūkiem, kādā apjomā un ar kādiem paņēmieniem biedrība “Handbola klubs Ogre” ievāc, apstrādā, uzglabā un aizsargā Klientu personas datus, saskaņā ar biedrības darbību. Privātuma politika ir attiecināma uz Klientu personas datiem neatkarīgi no tā, kādā veidā un kādā informācijas apmaiņas vidē Klients sniedz datus – Interneta tīmeklī (“hk-ogre” mājaslapā, e-pastos), papīra formātā vai telefoniski, un kā biedrība un tās sadarbības partneru informācijas sistēmās dati tiek apstrādāti. Biedrība “Handbola klubs Ogre” Privātuma politikas mērķis ir nodrošināt biedrības privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot tās darbinieku un sacensību dalībnieku tiesības uz personas datu apstrādes likumību atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulai 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk tekstā – “Regula”) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

2. PERSONAS DATU KATEGORIJAS

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Biedrība “Handbola klubs Ogre”, ievērojot Regulas principu – “datu minimizēšana”, ievāc, apstrādā un uzglabā tikai tādus Klientu personas datus, kas ir nepieciešami to apstrādes nolūkos. Spēlētāju informēšana: Personas identifikācijas dati: – vārds, uzvārds; dzimšanas datums, pilsonība; Personas kontaktinformācija: – telefona numurs, e-pasta adrese; Komunikācijas dati: – ienākošās/izejošās saziņas veids, numurs, datums, saturs. Personas kontaktinformācija: – adrese, telefona numurs, e-pasta adrese; – pilnvarotas personas identifikācijas dati (ja ir); Līguma dati: – līguma numurs, parakstīšanas un izbeigšanas datums, statuss; Norēķinu dati: – bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda piedzīšanas informācija.

3. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

Biedrība “Handbola klubs Ogre” apstrādā personas datus šādiem konkrētiem, skaidriem un leģitīmiem nolūkiem: Jaunu sacensību dalībnieku un komandu informēšanai; – līguma sagatavošanai un noslēgšanai; – līguma saistību izpildei; – norēķinu administrēšanai; – iebildumu izskatīšanai un apstrādei; – pakalpojumu uzlabošanai. Kā sacensību rīkotājs: – klienta identificēšanai; – darījuma sagatavošanai; – darījuma saistību izpildei; – norēķinu administrēšanai; – iebildumu izskatīšanai un apstrādei.